Hela-Fatin Tulun

01 - Informasaun Adisionál Portal eProcurement

Ita bele hetan iha ne'e

 

  • Saida mak Portal ne’e halo
  • Oinsa’a nia funsiona
  • Karakterístika
  • Saida mak ita hakarak atu atinji liu husi Portal eProcurement Timor Leste nian
  • Informasaun saida mak haruka ba iha Portal?

 

Ita bele asesu ba dokumentu husi pajina prinsipal:
Titulu Deskrisaun Atualijadu ikus
Kona-ba eProcurement Tétum Kona-ba eProcurement Tétum 21-12-2011 03:39:58 by ZELIA MARIA
About eProcurement Portal Link About eProcurement Portal Link Home Page 13-12-2011 10:49:21 by ZELIA MARIA
About eProcurement Portal Link About eProcurement Portal Link Home Page 15-11-2011 01:05:17 by ZELIA MARIA
About eProcurement Portal Page About eProcurement Portal Page Content 15-11-2011 01:09:47 by ZELIA MARIA
About eProcurement Link About eProcurement Link 29-11-2011 11:16:16 by ZELIA MARIA
About eProcurement About eProcurement 29-11-2011 11:12:47 by ZELIA MARIA
Konabá Portal eprocurement Timor-Leste eAprovizionamentu | Presiza Rejistru? | Termus Uza nian | Direitu Autor | Instituisaun sira Relasionadu | Tulun | Legislasaun