Hela-Fatin

Tulun

Portal eProcurement mak aplikasaun ida bezeadu ba web ne’ebé promove dezenvolvimentu ekonomia hanesan atu aumenta partisipasaun no konsiénsia fornesedor sira. Agora, RFI no RFP sira lista tiha ona iha fatin úniku ida atu garante oportunidade ida justu no transparente ba oferta (bid) konabá proposta sira governu nian. Fornesedor sira rejistru ba ho Portal eProcurement no kria alerta wainhira RFI ou RFP ida ne’ebé listadu koresponde ho sira nia  kritéria. Data postu oferta (bid); Data prazu remata ba RFP, ba informasaun kontaktu ofisial aprovizionamentu, no seluk-seluk tan  mak postu hotu ona atu garantia prosesu oferta ida ne’ebé nakloke no justu. Bainhira fornesedor barak liu tan mak tama ba partisipa iha konkursu, nia rezultadu mak folin ho kualidade sei diak liu, nune’e sei ajuda hatun kustus aprovizionamentu nian. 
Konabá Portal eprocurement Timor-Leste eAprovizionamentu | Presiza Rejistru? | Termus Uza nian | Direitu Autor | Instituisaun sira Relasionadu | Tulun | Legislasaun